Medycyna pracy i prace na wysokościach

Badania do pracy musi wykonać każdy pracownik, który otrzymał skierowanie od pracodawcy. Jeden egzemplarz należy do lekarza, natomiast drugi do osoby skierowanej na wykonanie badań. Wykonuje się je nie tylko przed przystąpieniem do pracy, ale również podczas trwania stosunku pracy. Nie wolno w żadnym przypadku dopuszczać pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, który stwierdzałby brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania czynności zawodowych na danym stanowisku.

Medycyna pracy – dlaczego jest taka konieczna?

Medycyna pracy w Warszawie, jak i w całej Polsce ma jeden główny cel – dokładnie sprawdzić pod względem zdrowotnym, czy potencjalny pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie również studentom i uczniom potwierdzając ich zdolność do wykonywania przyszłego zawodu, w którym obecnie kształcą się.

Badania do pracy są przeprowadzane zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Musi być jednak wcześniej zawarta umowa między pracodawcą a jednostką służby medycyny pracy. Badania do pracy w Warszawie oraz w całym kraju są opłacane przez pracodawcę.

medycyna pracy Warszawa

Przebieg badań w medycynie pracy

Udając się do medycyny pracy, pracownik musi posiadać specjalne skierowanie obejmujące informację o tym, jaki rodzaj badań powinien wykonać – wstępne, okresowe bądź kontrolne. Istotne jest także uwzględnienie stanowiska zawodowego potencjalnego pracownika i czy jest on narażony na jakiekolwiek czynniki szkodliwe na danym stanowisku. Finalnie, wszystkie zaświadczenia lekarskie najlepiej, aby były umieszczane w specjalnych aktach osobowych pracownika.

Wizyta w medycynie pracy rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu odnoszącego się do przebytych chorób, stosowaniu różnych używek, przyjmowanych leków. Przy okazji można również sprawdzić ciśnienie krwi. Medycyna pracy zatrudnia lekarzy ogólnych odpowiedzialnych za wykonanie podstawowych badań. Zadaniem specjalistów jest natomiast przeprowadzenie kierunkowych badań.

Osoby wykonujące pracę przed komputerem na pewno są zbadane przez okulistę. Jeśli będzie konieczność noszenia okularów to w tym przypadku pracodawca pokrywa część kosztów. Bardzo często osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych są narażone na stres. Z tego względu mogą oni być skierowani na przeprowadzenie badania serca.

badania do pracy w Warszawie

Badania wysokościowe

Wykonane wcześniej badania do pracy na wysokości są niezbędne m.in. na budowach. Przy okazji lekarz może zlecić też zrobieni badania krwi, ogólne badanie moczu oraz wszelkie inne, które zależą od warunków pracy. Badania wysokościowe rozpoczynają się też od zbadania poziomu glukozy we krwi. Niezbędne jest zatem, aby udać się na czczo. W kolejnym etapie należy odwiedzić: okulistę, laryngologa i neurologa. Po zakończeniu tych trzech konsultacji, lekarz medycyny pracy na ich podstawie wystawi odpowiednie oświadczenie. Można uznać, iż jest to pozwolenie na pracę na wskazanej wysokości.

Praca na wysokości jest jedną z najbardziej niebezpiecznych i jeśli wynosi ona powyżej 1 m to jest uznawana już za pracę na wysokości. Istotne jest to, że im wysokość jest większa, tym konieczne są częstsze wizyty, aby skontrolować pracownika głównie u okulisty.

Medycyna pracy i przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania lekarskie do pracy należy wykonać w godzinach pracy pracownika. Za czas przeznaczony na przeprowadzenie badań, pracownik wciąż zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia. Wszelkie badania zależą od charakteru wykonywanego zawodu. Osoby znajdujące się na różnych stanowiskach mogą odwiedzić różnych specjalistów. Badania wysokościowe są tym bardziej restrykcyjne, im większa jest wysokość.  Niezwykle ważne jest to, że pracodawca nie może zezwolić na wykonywania pracy osobie, która nie wykonała potrzebnych i wymaganych badań specjalistycznych.